Άδεια Ραδιοερασιτέχνη

Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
Η υπηρεσία – Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού- είναι υπό ένταξη στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω ΚΕΠ
  >  Αρμόδια υπηρεσία 
  >  Προυποθέσεις 
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  >  Διαδικασία 
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης 
  >  Κόστος 
  >  Διάρκεια ισχύος 
  >  Σημείωση 
  
  
Αρμόδια υπηρεσία
Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
Προυποθέσεις
α. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» ή πιστοποιητικό «HAREC».
β. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει άδεια ραδιοερασιτέχνη.
γ. Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού θα πρέπει να συντρέχει λόγος τροποποίησης της άδειας (λ.χ. αλλαγή διεύθυνσης, κατηγορία κλπ).  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α. χορήγηση
● Aίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
● Παράβολο 26€ (Κωδικός e-παραβόλου : 5115)
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη ή πιστοποιητικού  “HAREC”
● Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, β) απόφαση το Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περί ορισμού υπεύθυνου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1.
● Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με τη οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου
● Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων και ορισμός υπευθύνου.β. ανανέωση
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Παράβολο: εμπρόθεσμα 26€, εκπρόθεσμα 35€
● Πρωτότυπο της προς ανανέωση άδειας.
● Για τα νομικά πρόσωπα , τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων γ. Τροποποίηση – αντικατάσταση 
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Παράβολο 9€
● Το πρωτότυπο της υπό τροποποίηση άδειας
Διαδικασία
Κατάθεση δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Από 5 έως 60 ημέρες.*
*O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 
Κόστος
 Ανάλογα με την περίπτωση ως ανωτέρω.
Διάρκεια ισχύος
 Για την χορήγηση – Ανανέωση: δέκα (10) χρόνια.Για την τροποποίηση : Μέχρι το πέρας της υπό τροποποίηση αδείας.
Σημείωση
α. Για την χορήγηση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλωθεί, κατά περίπτωση, ο μόνιμος χώρος κατοικίας, ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις λειτουργίας του σταθμού καθώς και ότι κατά το παρελθόν δεν έχει του έχει αφαιρεθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού . 
β. Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοεραστιτεχνικού σταθμού στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
 


χορήγηση & εμπρόθεσμη ανανέωση παράβολο 25 ευρώ με κωδικό 5115, για εκπρόθεσμη 36 ευρω κωδικό 5116 και για τροποποίηση 9 ευρω με κωδικό 5117.


Συνημμένα Αρχεία